Giỏ hàng của bạn

Hoa sen trắng

Tác giả : Osho
|
Loại: Khác
|
120,000₫

Quyển sách Hoa sen trắng này Ngài Osho tổng hợp những lời thuyết giảng của Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma

Khi thiền xảy ra, tình yêu là hương thơm của nó, hương vị của nó. Một người thiền thì yêu thương tự nhiên không thể khác hơn. Một người yêu thương thì tự nhiên thiền định......

Hotline hỗ trợ 24/7: 0931 468 098
|
Số lượng

 

Sư tử Phật.

 

6 tháng 11 năm 1979, buối săng tại thính đường Phật 

 

Câu hỏi: Thầy gọi tâm trí tham Iam là gì? 

 

Trả lời: Đó là tâm trí thiếu hiểu biết. 

 

Câu hỏi: Thầy gọi tâm trí vô ngã là gì? 

 

Trả lời: Đó là tâm trí cún shravaka-Thanh văn, đệ từ thực sự cúa Phật. 

 

Câu hói: Thầy gọi tâm trí không-thực thể Ià gì? 

 

Trả lời: Đó là tâm trí của các hiền nhân, người không có kết nối với giáo huấn cún Phật, nhưng tự mình nhận ra sự thật về 

 

không-thực thể. 

 

Câu hỏi. Thầygọi tâm trí mà không có sự hiểu biểt đặc biệt, và cũng không có ăn tưởng buồn khổ là gi? 

 

Trả lời: Đó là tâm Bồ tát. 

 

Câu hỏi: Thầy gọi tâm trí mà không có gì để biết và cũng không có gì đểnhận ra là gì? 

 

Trả lời: Không có câu trả lời từ Bồ đề đạt ma. 

 

Bồ đề đạt ma nói, “Pháp thân không có hình tướng, do đó, người ta nhận ra nó mà không có việc nhận ra. Pháp không có tiếng nói, do đó người ta nghe nó mà không có việc nghe. Prajna

 

Bát Nhã không có gì đế biết, do đó con người biết nó mà không có gự biết Nếu người đó nghĩ rằng minh đang thẩy, thi người đó thấy nó không đầy đú. Nếu người đó nghĩrằng minh biết điều đó, người aó không biết nó thấu đáo. Khi người đó biết điều đó mà không có Việc biết, thì anh ta biết điều đó hoàn toàn. Nếu người đó không biết điều này, anh ta không phải là một người biết thực sự. Nếu mn người nghĩ rằng minh đang được, thì anh ta không được một cách trọn vẹn. Khi người đó đạt được cái không đạt được, người đó sở hữu mọi thứ. Nếu con người nghĩ rằng minh là đúng, thì cái đúng cún người đó là không hoàn hảo. Khi người đó siêu việt lên đúng và sai, đức hạnh cún người đó là tròn đầy. Trí tuệ như vộy là cổng mở cho trăm nghin cổng của trí tuệ cao hơn". 

 

Bồ đề đạt ma nói, “Tất cả các vị Phật đều giáng tinh Không. Tại sao? Bởi vì họ muốn làm tiêu tan các ý tưởng cụ thể của học trò. Nếu một học trò bám vào dù chỉ một ý tưởng về tinh Không, người đó cũng phăn bội tất cả các vị Phật. Người này bám vờn cuộc sống mặc dù không có gì được gọi là cuộc sống; người kia bám vào cái chết mặc dù không có gì được gọi là chết. Thực têJ không có gì sinh ra, do đó không có gì diệt vong". 

 

“Bằng căch băm viu con người nhận ra một điều hay một ý tưởng. Thực tại không có bên trong, bên ngoài, cũng không ở phần giữa. Người dốt nát tạo ra ăo tưởng và chịu khổ vì sự phân biệt Đúng và sai không tồn tại trong th ực tại. Người dốt nát tạo ra chúng, nhộn ra chúng, gần hay xa, bên trong hay bên ngoài. Thế rõi người đó chịu khổ vì sự phân biệt. Đây là cách thức chung của thẽgiới hiện tượng”. 

 

Mọi câu hỏi đều là trẻ con. Lưu ý bạn. chúng không như trẻ con, chúng là trẻ con, chúng là ngốc. Chúng có thể biểu hiện rất am hiểu, chúng có thể bao gồm những lời lẽ to tát, nhưng chúng không đáng kẽ, không ý nghĩa, bởi vì những lời lẽ to tát đó là trống rỗng, vay mượn. Chúng không có gốc rẽ trong trải nghiệm sống của bạn.